• 3. 5. 2019
 • lukas

Komplexné prevzatie starostlivosti o zamestnanca

 • Personal management

Predmetom personálneho manažmentu v Edymax Personal je okrem obsadzovania pracovných miest a tvorby optimálnych pracovných podmienok aj komplexná starostlivosť o zamestnanca, v ktorej sa sústredíme jednak na povinnú sociálnu starostlivosť o pracovníka, ako i jeho vzdelávanie či bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

 

Cielime tiež na samotné pracovné prostredie a otázky  pracovného režimu a v oblasti Internal Outplacement ako takej sa zameriavame na poradenstvo vo sfére pracovného práva, zdravotné zabezpečenie i komunikáciu s úradmi a možnosti rekvalifikácie.

Komplexná personálna starostlivosť o zamestnanca značí:

 • vznik, zmenu či zánik pracovného pomeru
 • tvorbu režimu pracovného času a prostredia
 • zabezpečenie jeho stravovania
 • spoluúčasť na doplnkovom dôchodkovom poistení
 • preškolenia v zmysle právnych predpisov
 • odborné vzdelávanie zamerané na obnovenie si znalostí technologických procesov
 • poskytnutie pracovnej obuvi a pracovného odevu
 • zabezpečenie lekárskych preventívnych prehliadok

Náš TAKE OVER v komplexnej starostlivosti o zamestnanca

Ak hľadáte v tejto oblasti skutočného odborníka a potrebujete ušetriť náklady súvisiace s vedením komplexnej personálnej a mzdovej agendy, obráťte sa na nás. V rámci Internal Outplacement prichádzame so službou TAKE OVER, ktorá ponúka prevzatie nových i súčasných interných zamestnancov do pracovnoprávneho vzťahu našej spoločnosti. V rámci tej sa okrem komunikácie s úradmi postaráme o prevzatie kompletnej administratívy súvisiacej so mzdovou agendou,  starostlivosť o zamestnancov či o ukončenie pracovného pomeru podľa presných požiadaviek.

Nespornými výhodami služby Take Over je jej jednoduchosť – rýchla realizovateľnosť v  rozmedzí od 4 do 8 týždňov – zabezpečenie auditu aktuálnych zmluvných vzťahov, štruktúry súčasných dodávateľov služieb a zjednotenia požiadaviek klienta – návrh konkrétneho riešenia na mieru – pridelenie projektového tímu klientovi.

Služba Take Over Vám tak zabezpečí:

 • vykonávanie práce Vašimi zamestnancami bez zmeny v systéme riadenia podľa Vašich pokynov
 • optimalizáciu personálnych a mzdových nákladov
 • zvýšenie flexibility reakcií na výkyvy trhu alebo objednávok
 • predĺženie zákonom stanovenej skúšobnej doby
 • efektívne prispôsobenie stavu interných zamestnancov
 • zníženie fluktuácie zamestnancov
 • úsporu nákladov súvisiacich s prepúšťaním zamestnancov