Kvalifikovanie pracovníkov

Kvalifikovanie pracovníkov je prioritou aj v oblasti Edymax Personal, nakoľko vieme, že pre našich klientov sú požiadavky na kvalifikáciu jednou zo základných potrieb. Toto vzdelávanie vnímame ako istý druh starostlivosti zamestnávateľa o zamestnanca osožný pre obe strany a zaraďujeme ho na popredné miesto v pracovnom procese.

Kvalifikovanie pracovníkov všeobecne prebieha formou:

 • prehlbovania – teda vzdelávania prostredníctvom priebežného doplňovania, udržiavania a obnovovania vedomostí cez absolvovanie kurzu či školenia za účelom zlepšenia alebo zefektívnenia výkonu práce
 • zvyšovania – vedúceho k získaniu vyššieho stupňa vzdelania, v dôsledku ktorého môže zamestnanec vykonávať kvalifikovanejšie práce
Kontaktný formulár

Pracovný trh

Súčasný pracovný trh sa veľmi vysoko orientuje na vzdelávanie pracovníkov, ktoré sa stáva jednou z hlavných priorít každého zamestnávateľa. Veď úspech spoločností závisí vo veľkej miere práve od kvality práce ich zamestnancov, tí kvalitní a kvalifikovaní sú totiž tou najsilnejšou zbraňou v konkurenčnom prostredí. Aj preto zamestnávatelia do tejto oblasti investujú významné finančné prostriedky. 

Vzdelávanie jedinečnou formou SOFT SKILLS

„My v Edymax SE sa však zameriavame aj na interaktívnu a zážitkovú formu vzdelávania cez službu efektívnych tréningov SOFT SKILLS nastavených individuálne podľa požiadaviek klienta a jeho potrieb zdokonalenia sa vo vybranej oblasti.“

Realizujú sa v našich 4 Skill centrách, ktorými do dnešného dňa prešlo viac ako 3000 uchádzačov a zameriavajú sa na rozvoj:

 • sociálnych kompetencií v oblasti medziľudských vzťahov
 • komunikácie a riadenia potrebných na využitie maximálneho osobnostného potenciálu

Tréningy sa uskutočňujú v kombinácii výkladu teórie a praktických cvičení, počas ktorých účastníci riešia modelové situácie, simulácie a prípadové štúdie a využívajú aktivizačné či zážitkové metódy, riadenú skupinovú diskusiu i rôzne individuálne a skupinové psychodiagnostické tréningové nástroje.

Vybrané tréningy konkrétne prebiehajú v tematických okruhoch:

 • Efektívna komunikácia
 • Tímová práca a kooperácia (teambuilding)
 • Manažment pracovných konfliktov a stresu
 • Osobnostná typológia a osobná kariérna efektivita
 • Štýly vedenia a motivácia zamestnancov
 • Delegovanie úloh a vedenie pracovných porád
 • Inovácie a tvorivosť v organizácii a manažmente
 • Obchodné, vyjednávacie a predajné zručnosti

Kontaktný formulár

Referencie

Naši úspešní partneri

           

Oceňujeme rýchlosť a flexibilitu Edymaxu v prideľovaní zamestnancov pre našu spoločnosť.

Komunikácia zo strany spoločnosti Edymax je rýchla a presná. Koeficient fluktuácie je v poslednej dobe a má trend na zlepšovanie ale stále niesme v spoločnom cieli.

VIAC

S agentúrou práce Edymax Holding a.s. spolupracujeme už od roku 2007. Ich služieb využívame najmä pre obsadzovanie pozícií operátorov vo výrobe a silami v LOGISTIC.

Podmienky spolupráce sú nastavené zmluvou a prebiehajú v súlade s normou LSO 16949 a zároveň s podmienkami určenými výrobou kritického dielu (D) bŕzd. Agentúra je veľmi flexibilná a včas reaguje na náš dopyt po zamestnancoch, s agentúrou máme nastavený pravidelný týždenný režim schôdzok, na ktorých sa riešia prevádzkové záležitosti. Na pohovory k nám prichádzajú doposiaľ preverení zamestnanci. Vďaka tomu sme schopní zabezpečiť obsadenie chýbajúcich pozícií vo výrobe a splniť v termíne požiadavky našich zákazníkov. V súčasnej dobe zamestnáva okolo 100 zamestnancov agentúry práce Edymax Holding a.s.

VIAC

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Edymax sme získali kvalitných a spoľahlivých zamestnancov.

Stabilná niekoľko mesačná spolupráca nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom kvalitné produkty, neustále inovovať a flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt a potreby trhu. Veľké výhody vidíme tiež v poradenstve v zmysle zmien a noviel Zákonníka práce.

VIAC

Spolupráca so spoločnosťou EDYMAX SE nám umožňuje preklenúť obdobia dlhodobých absencií, umožní nám preveriť si schopnosti a zručnosti daného kandidáta na pracovnú pozíciu.

Uľahčuje prácu našim personálnym silám pri zabezpečovaní administratívy spojenej so vznikom, priebehom a ukončením pracovného pomeru zamestnancov, vedením a spracovaním mzdovej agendy.

VIAC

História úspešnej spolupráce v oblasti poskytovania personálnych služieb s firmou Edymax siaha až do prvopočiatkov pôsobenia Samsungu na Slovensku.

Počas obdobia zmluvného vzťahu spoločnosť dodávala kvalitných zamestnancov s požadovanou kvalifikáciou, zručnosťou a hlavne načas. Mnohí z nich sa stali našimi kmeňovými zamestnancami a patria medzi najlepšie hodnotených. Práve tradícia, rýchlosť a flexibilita odozvy sú parametre pre ktoré počítame s Edymaxom aj do budúcnosti.

VIAC

Spolupráca s agentúrou dočasného zamestnávania EDYMAX SE v oblasti dočasného prideľovania sa začala v roku 2007 a pretrváva doteraz.

EDYMAX SE so svojim tímom vyčleneným na projekte v PCA Slovakia s.r.o. svoju úlohu zvláda napriek náročným podmienkam na trhu práce na Slovensku. Pozitívne hodnotíme najmä promptný a flexibilný prístup náborového tímu EDYMAX SE na riešení náročných úloh súvisiacich so zabezpečením náboru dočasných zamestnancov v požadovanom termíne, kvalite a množstve. ADZ zabezpečuje kvalitných dočasných zamestnancov s dôrazom na motiváciu pracovať v automobilovom priemysle a osobnosť kandidátov. EDYMAX SE participujúci na projekte v našej spoločnosti je zložený z kvalifikovaných, fundovaných a stabilných koordinátorov, náborových pracovníkov a ostatných odborných referentov. EDYMAX SE sa podieľa na nábore zamestnancov v profesiách: Operátor výroby, kontrolór kvality, vodič VZV, ukladač a ďalších žiadaných robotníckych postoch. Dočasne pridelení zamestnanci sú na prevádzkach: lisovňa, zvarovňa, lakovňa, montáž, kvalita, logistika. Aktuálne v našej spoločnosti má EDYMAX SE pridelených 250 dočasných zamestnancov. Naša spoločnosť sa rozhodla aj naďalej spolupracovať s agentúrou EDYMAX SE pri zabezpečovaní ďalšej potreby náboru dočasne pridelených zamestnancov.

VIAC

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Edymax sme získali kvalitných zamestnancov, na ktorých sa môžeme vždy spoľahnúť.

Stabilná niekoľko ročná spolupráca nám umožňuje poskytovať naším odberateľom kvalitné produkty, neustále inovovať a flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt a potreby trhu. Veľké výhody vidíme tiež v poradenstve v zmysle zmien a noviel Zákonníka práce.

VIAC

Personálna agentúra Edymax je spoľahlivý a korektný partner, overený dlhoročnou spoluprácou. Pružne a profesionálne reaguje na naše špecifické personálne potreby.

VIAC

S agentúrou Edymax spolupracujeme už druhým rokom. Behom tejto doby nám pomohla s obsadením viacero pracovných miest.

Pozitívne hodnotíme predovšetkým kvalitu odporúčaných kandidátov, profesionalitu s akou k jednotlivým výberovým konaním agentúra pristupuje. V neposlednej rade aj rýchlosť a operatívnosť ako reaguje na naše potreby. Na základe našej doterajšej spolupráce a našou spokojnosťou môžeme ich služby jedine odporučiť.

VIAC

Firme Edymax sa darí v trvalom zlepšovaní, ci už ide o nápady, ktoré vedú k zlepšovaniu kľúčových ukazovateľov (fluktuácia a dochádzka).

Tak v podnetoch na lepšiu spoluprácu či zvýšenie motivácie svojich zamestnancov. Riadiaci tým zodpovedný za spoluprácu s našou firmou pracuje podľa našich predstáv.

VIAC

Personálna agentúra Edymax je naším dlhoročným partnerom v oblasti dodávania dočasne pridelených pracovníkov.

Oceňujeme najmä ich flexibilitu a snahu pri plnení naších požiadaviek, či už sa jedná o výkyvy v objemoch výroby, alebo každodenný servis koordinátorov agentúry Edymax, na ktorú má naša spoločnosť naozaj vysoké nároky.

VIAC