• 21. 3. 2019
  • macoman

Stanovisko spoločnosti edymax k medializovaným informáciám v Českých elektronických médiách

  • Quality management
  • Zo zákulisia Edymaxu

Naša spoločnosť bola v priebehu minulého a tohto týždňa viackrát mediálne prezentovaná v českých elektronických médiách a vo väčšine prípadov skôr negatívne, a to v súvislosti s kvalitou ubytovania našich dočasne pridelených zamestnancov na ubytovni na Slovanech v Plzni.

Na základe uvedených reportáží  sa naša spoločnosť rozhodla podať oficiálne stanovisko a hlavne vysvetlenie k daným reportážam.

Stanovisko smerujeme hlavne ku všetkým našim interným a externým zamestnancom, obchodným partnerom a v neposlednom rade aj širokej novinárskej obci k horeuvedenej situácii.

EDYMAX a konkurenčné prostredie
Od začiatku z nášho uhla pohľadu „vyfabulovanej kauzy“ celkovú danú situáciu vnímame ako cielený nástroj na poškodenie nášho dobrého obchodného mena konkurenčným/i subjektom/mi  na personálnom trhu. Dôvodom tejto kauzy sú podľa nás dva okruhy: Prvý okruh je zmena platnej legislatívy v oblasti dočasného zamestnávania v Českej republike, ktorá smeruje k nastaveniu transparentných podmienok pre dočasne pridelených zamestnancov a druhý okruh je konkurenčný boj ohľadom ubytovní v danom regióne, kde je v súčasnosti akútny nedostatok ubytovacích kapacít. Naša spoločnosť, ktorá patrila medzi popredných lídrov uvedených legislatívnych zmien na Slovensku sa stala aj priekopníkom transparentných podmienok pre dočasne pridelených zamestnancov v Českej republike. Táto celková situácia, ako ju vníma naša spoločnosť, niekomu výrazne nevyhovuje a podujal sa ju zvrátiť škandalizáciou a očierňovaním našej spoločnosti.

Aj týmto stanoviskom by sme chceli ubezpečiť našich interných a externých zamestnancov, obchodných partnerov, širokú novinársku obec a v neposlednom rade aj konkurenčné spoločnosti, že naším jediným cieľom je nastaviť transparentné prostredie agentúrneho zamestnávania v Českej republike. Naša spoločnosť vytrvá v danom úsilí aj napriek týmto bezprecedentným mediálnym a iným atakom.

EDYMAX a zamestnanci
Prioritným cieľom našej spoločnosti za každých okolností bolo, je a vždy bude zabezpečiť maximálnu spokojnosť našich interných a externých zamestnancov a taktiež našich obchodných partnerov. Preto našu spoločnosť na celej horeuvedenej „vyfabulovanej kauze“ najviac zarazilo hlavne to, že naši zamestnanci za celú dobu, kým boli ubytovaní na predmetnej ubytovni, nás nedotazovali, neinformovali a ani nenamietali o  kvalite/nekvalite ubytovania. Preto naši zamestnanci nedali žiadny vlastný podnet a nekontaktovali žiadne médiá. Média oslovili vybraných a hlavne bývalých zamestnancov, s ktorými bol rozviazaný pracovný pomer pre ich neuspokojivé pracovné výsledky, na čo nás opakovane upozorňoval náš obchodný partner. 

Na základe uvedenej situácie sme do 24 hodín vyriešili zmenu ubytovania pre všetkých našich dočasne pridelených zamestnancov.

EDYMAX a ubytovanie
Naša spoločnosť vznikla v roku 2003 a v súčasnosti aktívne pôsobí v troch krajinách, kde zamestnáva cez 7 000 dočasne pridelených zamestnancov. Z toho pre viac ako polovicu dočasne pridelených zamestnancov zabezpečujeme ubytovanie predovšetkým prostredníctvom ubytovacích zariadení ako sú ubytovne. Vždy sme mali a máme za to, že podpisom štandardnej ubytovacej zmluvy, v ktorej sa prevádzkovateľ ubytovania zaväzuje, že plní všetky platné právne náležitosti spojené s poskytovaním ubytovania, ich naozaj aj plní. V tomto prípade sa tak nestalo, preto vedenie spoločnosti analyzuje následné právne kroky voči prevádzkovateľovi ubytovania.

 Na druhej strane je naša spoločnosť aj na základe analýzy všetkých právnych podkladov k danej situácii presvedčená, že po právnej stránke neporušila žiaden predpis či parameter zmluvy. V prípade zistenia pochybenia budú voči našim interným zamestnancom, ktorí sa nezaujímali o kvalitu ubytovania na predmetnej ubytovni, vyvodené patričné dôsledky.

EDYMAX a médiá
Naša spoločnosť na jednej strane ďakuje českým médiám za upozornenie, že sa zaujímajú o kvalitu ubytovania dočasne pridelených zamestnancov. Pozitívne vnímame ich zainteresovanie sa do veci, aj ako nástroj na rozpútanie verejnej diskusie o porovnateľnosti podmienok dočasne pridelených zamestnancov v Českej republike. Na druhej strane nemôžeme nespomenúť tendenčnosť daných reportáží predovšetkým v súkromných českých médiách, pričom nám pri našom maximálnom a opakovanom úsilí nedali priestor na vyjadrenie sa k uvedenej situácii. Počnúc zábermi na objekt, ktorý bol celý čas snímaný zozadu, tak so snímaním našich zamestnancov, ktorí k snímaniu a odvysielaniu nedali súhlas, až k tendenčnému stanovisku médií, že odchodom našich interných zamestnancov uteká naša spoločnosť pred zodpovednosťou.

 Naša spoločnosť počas svojho 13 ročného pôsobenia na personálnom trhu nikdy pred zodpovednosťou neutekala a na komunikáciu s médiami má na to presne určených zamestnancov v rámci krajín, kde v súčasnosti pôsobíme. V čase a mieste natáčania reportáží sa nenachádzali zodpovedné osoby na komunikáciu s médiami a iný zamestnanec z hľadiska vnútornej internej štruktúry nemôže s médiami komunikovať. Z tohto vyplýva, že s médiami komunikuje za našu spoločnosť osoba vopred určená majiteľmi spoločnosti. 

Záverom konštatujeme, že každé jedno médium, ktoré si ctí objektívnu novinársku etiku a dotazovalo sa na danú situáciu, dostalo oficiálne stanovisko našej spoločnosti a boli mu zodpovedané všetky nám položené otázky.

Vedenie spoločnosti EDYMAX
30. marec 2016

Fotografie ubytovne Na Slovanech v Plzni