Úspora mzdových nákladov

Mzdové náklady patria v každej firme k veľmi významným nákladovým položkám a zakaždým je tu zo strany zamestnávateľa snaha o ich korigovanie a minimalizovanie s ohľadom na záujmy zamestnanca aj ekonomické smerovanie podniku.

Mzdová nákladovosť, ktorá obsahuje hneď viacero nákladových položiek, ako je mzda pracovníka, odvody do zdravotnej a Sociálnej poisťovne, sociálny fond a pod. a je závislá od priemerných mzdových nákladov i samotnej produktivity práce, má celkom jednoznačne silný vplyv na konkurencieschopnosť podniku. Aj preto si vyžaduje dôkladný controlling.

Kontaktný formulár

Edymax Personal

V Edymax Personal sa sústredíme na podrobnú evidenciu všetkých potrebných personálnych a mzdových údajov, personálny audit a v rámci neho audit mzdových nákladov, ktoré umožnia Vašej spoločnosti fungovať ekonomicky racionálne a s počtom ľudí reálne postačujúcich zabezpečiť potreby Vašej fir­my, ako aj na  na kontrolu zvyšovania nákladových položiek.

Kontrolu a úsporu mzdových nákladov Vám zabezpečujeme cez službu:

 • Try & hire predstavujúcu komplexné zabezpečenie výberu správnych ľudí bez straty času a financií vynaložených na výberové kona­nia i odbremenenie od zvyšovania nákladových položiek. Vďaka prevzatiu komplexnej starostlivosti o zamestnanca, ich zvýšenej motivácii a produktivity a zníženiu administrácie spojenej s úkonmi pracovného pomeru a fluktuácie, docielime okamžitú úsporu mzdových nákladov.

Take Over ponúkajúcou prevzatie nových i súčas­ných interných zamestnancov do pracovnoprávneho vzťa­hu našej spoločnosti a podieľajúcou sa na šetrení nákladov súvisiacich s vedením komplexnej personálnej a mzdovej agendy okrem iného aj cez :

 • optimalizáciu personálnych a mzdových nákladov
 • efektívne prispôsobenie stavu interných zamestnancov
 • zníženie fluktuácie zamestnancov
 • úsporu nákladov súvisiacich s prepúšťaním zamestnancov

Procesný audit jasne definujúci potreby spoločnosti, s ktorým sa postaráme o:

 • zefektívnenie mapovaných procesov
 • zabezpečenie personálnej dokumentácie spoločnosti
 • zvýšenie výkonnosti a produktivity
 • skvalitnenie tímovej práce
 • zlepšenie internej komunikácie a klímy v spoločnosti
 • zvýšenie motivácie a spokojnosti zamestnancov
 • zníženie fluktuácie
 • identifikáciu rozvojových možností zamestnancov a tímov vedúce k stanoveniu plánov rozvoja
 • signifikantnú úpravu personálnych nákladov
 • zlepšenie vnútropodnikových ukazovateľov ľudských zdrojov

Kontaktný formulár

Referencie

Naši úspešní partneri

           

Oceňujeme rýchlosť a flexibilitu Edymaxu v prideľovaní zamestnancov pre našu spoločnosť.

Komunikácia zo strany spoločnosti Edymax je rýchla a presná. Koeficient fluktuácie je v poslednej dobe a má trend na zlepšovanie ale stále niesme v spoločnom cieli.

VIAC

S agentúrou práce Edymax Holding a.s. spolupracujeme už od roku 2007. Ich služieb využívame najmä pre obsadzovanie pozícií operátorov vo výrobe a silami v LOGISTIC.

Podmienky spolupráce sú nastavené zmluvou a prebiehajú v súlade s normou LSO 16949 a zároveň s podmienkami určenými výrobou kritického dielu (D) bŕzd. Agentúra je veľmi flexibilná a včas reaguje na náš dopyt po zamestnancoch, s agentúrou máme nastavený pravidelný týždenný režim schôdzok, na ktorých sa riešia prevádzkové záležitosti. Na pohovory k nám prichádzajú doposiaľ preverení zamestnanci. Vďaka tomu sme schopní zabezpečiť obsadenie chýbajúcich pozícií vo výrobe a splniť v termíne požiadavky našich zákazníkov. V súčasnej dobe zamestnáva okolo 100 zamestnancov agentúry práce Edymax Holding a.s.

VIAC

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Edymax sme získali kvalitných a spoľahlivých zamestnancov.

Stabilná niekoľko mesačná spolupráca nám umožňuje poskytovať našim zákazníkom kvalitné produkty, neustále inovovať a flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt a potreby trhu. Veľké výhody vidíme tiež v poradenstve v zmysle zmien a noviel Zákonníka práce.

VIAC

Spolupráca so spoločnosťou EDYMAX SE nám umožňuje preklenúť obdobia dlhodobých absencií, umožní nám preveriť si schopnosti a zručnosti daného kandidáta na pracovnú pozíciu.

Uľahčuje prácu našim personálnym silám pri zabezpečovaní administratívy spojenej so vznikom, priebehom a ukončením pracovného pomeru zamestnancov, vedením a spracovaním mzdovej agendy.

VIAC

História úspešnej spolupráce v oblasti poskytovania personálnych služieb s firmou Edymax siaha až do prvopočiatkov pôsobenia Samsungu na Slovensku.

Počas obdobia zmluvného vzťahu spoločnosť dodávala kvalitných zamestnancov s požadovanou kvalifikáciou, zručnosťou a hlavne načas. Mnohí z nich sa stali našimi kmeňovými zamestnancami a patria medzi najlepšie hodnotených. Práve tradícia, rýchlosť a flexibilita odozvy sú parametre pre ktoré počítame s Edymaxom aj do budúcnosti.

VIAC

Spolupráca s agentúrou dočasného zamestnávania EDYMAX SE v oblasti dočasného prideľovania sa začala v roku 2007 a pretrváva doteraz.

EDYMAX SE so svojim tímom vyčleneným na projekte v PCA Slovakia s.r.o. svoju úlohu zvláda napriek náročným podmienkam na trhu práce na Slovensku. Pozitívne hodnotíme najmä promptný a flexibilný prístup náborového tímu EDYMAX SE na riešení náročných úloh súvisiacich so zabezpečením náboru dočasných zamestnancov v požadovanom termíne, kvalite a množstve. ADZ zabezpečuje kvalitných dočasných zamestnancov s dôrazom na motiváciu pracovať v automobilovom priemysle a osobnosť kandidátov. EDYMAX SE participujúci na projekte v našej spoločnosti je zložený z kvalifikovaných, fundovaných a stabilných koordinátorov, náborových pracovníkov a ostatných odborných referentov. EDYMAX SE sa podieľa na nábore zamestnancov v profesiách: Operátor výroby, kontrolór kvality, vodič VZV, ukladač a ďalších žiadaných robotníckych postoch. Dočasne pridelení zamestnanci sú na prevádzkach: lisovňa, zvarovňa, lakovňa, montáž, kvalita, logistika. Aktuálne v našej spoločnosti má EDYMAX SE pridelených 250 dočasných zamestnancov. Naša spoločnosť sa rozhodla aj naďalej spolupracovať s agentúrou EDYMAX SE pri zabezpečovaní ďalšej potreby náboru dočasne pridelených zamestnancov.

VIAC

Vďaka spolupráci so spoločnosťou Edymax sme získali kvalitných zamestnancov, na ktorých sa môžeme vždy spoľahnúť.

Stabilná niekoľko ročná spolupráca nám umožňuje poskytovať naším odberateľom kvalitné produkty, neustále inovovať a flexibilne reagovať na akýkoľvek dopyt a potreby trhu. Veľké výhody vidíme tiež v poradenstve v zmysle zmien a noviel Zákonníka práce.

VIAC

Personálna agentúra Edymax je spoľahlivý a korektný partner, overený dlhoročnou spoluprácou. Pružne a profesionálne reaguje na naše špecifické personálne potreby.

VIAC

S agentúrou Edymax spolupracujeme už druhým rokom. Behom tejto doby nám pomohla s obsadením viacero pracovných miest.

Pozitívne hodnotíme predovšetkým kvalitu odporúčaných kandidátov, profesionalitu s akou k jednotlivým výberovým konaním agentúra pristupuje. V neposlednej rade aj rýchlosť a operatívnosť ako reaguje na naše potreby. Na základe našej doterajšej spolupráce a našou spokojnosťou môžeme ich služby jedine odporučiť.

VIAC

Firme Edymax sa darí v trvalom zlepšovaní, ci už ide o nápady, ktoré vedú k zlepšovaniu kľúčových ukazovateľov (fluktuácia a dochádzka).

Tak v podnetoch na lepšiu spoluprácu či zvýšenie motivácie svojich zamestnancov. Riadiaci tým zodpovedný za spoluprácu s našou firmou pracuje podľa našich predstáv.

VIAC

Personálna agentúra Edymax je naším dlhoročným partnerom v oblasti dodávania dočasne pridelených pracovníkov.

Oceňujeme najmä ich flexibilitu a snahu pri plnení naších požiadaviek, či už sa jedná o výkyvy v objemoch výroby, alebo každodenný servis koordinátorov agentúry Edymax, na ktorú má naša spoločnosť naozaj vysoké nároky.

VIAC