Image
Image
Image
Zabezpečenie výrobných prevádzok, dodržanie stanovenej výrobnej kapacity a kvality produktov v požadovanom čase a cene.
Image
Personal

Nájdeme a zaistíme vám vhodných agentúrnych alebo kmeňových zamestnancov.

Image
Outsourcing

Outsourcingovaním služieb prinášame optimalizáciu, efektivitu a flexibilitu výrobných procesov v podobe mnohých benefitov.

Image
Quality
Rýchle a efektívne riešenia pre výkonnejšie procesy, ktoré celkovo zlepšia chod organizácie.

Personal

Nájdeme a zaistíme vám vhodných agentúrnych alebo kmeňových zamestnancov.

Personal

Nájdeme a zaistíme vám vhodných agentúrnych alebo kmeňových zamestnancov.

Či už potrebujete flexibilných zamestnancov, odborníkov, sezónnych zamestnancov, znížiť mzdové náklady alebo stav sezónnych zamestnancov, prípadne inak zefektívniť personálny manažment svojej spoločnosti, radi sa o to postaráme.

Vďaka využitiu služby dočasného pridelenia vám pomôžeme riešiť situácie, pri ktorých vzniká potreba pružnej pracovnej sily.

Image

Temporary Help – Dočasné pridelenie

Agentúrne zamestnávanie môže mať povahu dlhodobej alebo krátkodobej spolupráce. Jedná sa o zapožičanie agentúrnych zamestnancov pre výkon práce u vás.

Vďaka využitiu služby dočasného pridelenia vám pomôžeme riešiť situácie, pri ktorých vzniká potreba pružnej pracovnej sily. Služba dočasného pridelenia je efektívna taktiež pri riešení fluktuácie alebo pri potrebe zvýšenia produktivity práce. 

Vďaka personálnemu leasingu dokážete flexibilne reagovať na dopyt po vašich produktoch a službách.

Výhody:
 • Úspora času
 • Komplexná personálna a mzdová agenda
 • Pružná reakcia na meniace sa potreby pracovníkov
 • Optimalizácia počtu pracovníkov
 • Časový priestor na preverenie schopností budúceho zamestnanca
 • Zodpovednosť za škody spôsobené dočasne pridelenými zamestnancami
 • Spolupráca s projektovým koordinátorom
 • Riešenie nepopulárnych personálnych zmien

Strategický nástroj na zaistenie vašej konkurencieschopnosti. Na základe vami požadovanej kvalifikácie a očakávaného výkonu pre vás zaistíme zamestnancov v optimálnom počte a čase. To všetko v súlade so stratégiou vašej spoločnosti.

S vybranými uchádzačmi uzavrieme pracovnú zmluvu. Pracovníci sú po celú dobu spolupráce zamestnancami našej agentúry a vy len určujete dĺžku trvania pracovného pomeru podľa konkrétnych potrieb. Priebežne komunikujeme so zamestnancom, zisťujeme jeho potreby a zaisťujeme poradenský servis.

Po dohode s vami dočasné pridelenie ukončíme a postaráme sa taktiež o všetku administratívu a povinnosti s tým spojené (odhlásenie sociálneho a zdravotného poistenia, evidenčné listy dôchodkového poistenia, zápočtové listy, potvrdenie o príjme a podobne).

Na trhu práce pre vás vyhľadáme najvhodnejších zamestnancov, ktorí budú plnohodnotnými členmi vášho zamestnaneckého tímu.

Image

Recruiting – nábor kmeňových zamestnancov

Nástroj slúžiaci k zostaveniu a následnému rozvoju vášho tímu interných zamestnancov.

Na základe vašich požiadaviek pre vás na trhu práce vyhľadáme najvhodnejších zamestnancov, ktorí sa stanú plnohodnotnými členmi vášho zamestnaneckého portfólia.

Vyhľadanie pre vás vhodných zamestnancov je pre nás obrovskou výzvou, nakoľko k efektívnemu výberu dôjde len v prípade našej spoločnej symbiózy, konkrétne vášho očakávania a nášho profesionálneho úsudku.

Vhodného kandidáta pre vás nielen vyhľadáme, ale aj patrične motivujeme a komplexne pripravíme na plnenie náročných úloh spojených s vami požadovanou pracovnou pozíciou.

Strategický nástroj na zaistenie vašej konkurencieschopnosti. Na základe vami požadovanej kvalifikácie a očakávaného výkonu pre vás zaistíme zamestnancov v optimálnom počte a čase.

Zaistíme náborovú kampaň vrátane inzercie a tzv. predselekcie (roztriedenie prijatých životopisov) – súčasťou je aj všetka administratíva a náborová komunikácia. Dôkladne preveríme predpoklady uchádzačov, aby spĺňali vami požadovaný profil (testovanie odborných a ďalších zručností). Zašleme vám životopisy vybraných kandidátov a ich odporučenie (popíšeme vám prehľad skúseností odporúčaných uchádzačov, prípadne aj referencie). Zariadime vám pohovory s kandidátmi, ktorých si sami vyberiete.

Outsourcing

Prevod výroby alebo ich častí na externého dodávateľa s cieľom zefektívnenia procesov.

Outsourcing

Prevod výroby alebo ich častí na externého dodávateľa s cieľom zefektívnenia procesov.

Outsourcingovaním služieb prinášame optimalizáciu, efektivitu a flexibilitu výrobných procesov v podobe mnohých benefitov.

Prevezmeme konkrétnu časť výroby alebo kompletnú výrobu za účelom optimalizácie vašich nákladov, zvýšenia prevádzkovej flexibility a ďalších benefitov pre konečného odberateľa. 

V rámci outsourcingu dbáme najmä na dosahovanie stanovených cieľov, kvality, parametrov a výkonu v požadovanom čase. Zároveň nastavením riadenia interných  a externých procesov zabezpečujeme dlhodobú udržateľnosť kvality službieb.

Benefity outsourcingu:

 • zníženie počtu kmeňových zamestnancov
 • zníženie administratívnej zaťaženosti personálu
 • možnosť sústrediť sa na vývoj nových produktov a služieb
 • zvýšenie množstva vyrobených produktov
 • možnosť sústrediť sa na to, v čom je spoločnosť odborníkom
 • zverenie výrobných procesov odborníkom s cieľom zaistenia vysokej kvality
 • prenesenie zodpovednosti na dodávateľa

Quality

Rýchle a efektívne riešenia pre výkonnejšie procesy, ktoré celkovo zlepšia chod organizácie.

Quality

Rýchle a efektívne riešenia pre výkonnejšie procesy, ktoré celkovo zlepšia chod organizácie.

V tejto sfére sa plne sústredíme na profesionálny prístup a ponúkame rýchle, efektívne riešenia v oblasti zabezpečenia kvality dodávaných dielov a ich komponentov, ako aj zvýšenie výkonnosti procesov premietajúcich sa do celkového zlepšenia chodu podniku.

Zabezpečujeme kontrolu kvality u vás, u vašich dodávateľov, u odberateľov, prípadne u nás, v našich priestoroch. Túto službu poskytujeme v krajinách našich pobočiek alebo aj v iných zahraničných krajinách. Všetko od výroby, cez dodávku až po montáž, zakaždým podľa vašich požiadaviek.

Využívame moderné technológie, účinné nástroje a techniky riadenia. Školíme pracovníkov a zameriavame sa na zdokonaľovanie procesov produkcie.

S tímom vyškolených odborníkov a so špičkovým vybavením vám pomôžeme zlepšiť kvalitu vašej výroby.

Image
Image
Image

Sorting 

Zabezpečujeme kontrolu kvality dodávaných dielov rýchlo a efektívne.

Selekcia dielov prebieha v súlade s cyklom linky a podľa pracovného návodu. Vykonávame ju pomocou kontrolno-meracích zariadení: kalibre, endoskopy, posuvné meradlá a pod. Pracujeme s ohľadom na zákazníka a dodržiavame postupy systému ISO. Na základe inštruovanej práce odčleníme chybné komponenty.

Prevádzkujeme vstupné aj výstupné kontroly. V prípade potreby zabezpečíme malosériovú výrobu a kontrolu väčšieho množstva komponentov.

Poskytujeme:
 • Vizuálne kontroly
 • Meranie dĺžok, hrúbok, špár a lícovania
 • Meranie odchýlok, uhlov
 • Meranie sily tlakom/ťahom
 • Meranie odporu
 • Kontrolu deformácie
 • Kontrolu hlučnosti
 • Kontrolu funkčnosti
 • Kontrolu/meranie momentov sily
 • Skúšky tesnosti pod tlakom
 • Kontrolu dutín endoskopom
 • „Warenfilter“

Reworking

Náš vyškolený tím na čele s koordinátormi je vám vždy k dispozícií.

Prepracovanie a oprava dielov si vyžaduje primerané, kvalitné vybavenie a vysoko profesionálne skúsenosti.
Rework prebieha v súlade s vopred definovanými inštrukciami a pomocou potrebného vybavenia. Dbáme na to, aby všetky komponenty dosiahli kvalitatívne vyhovujúcu úroveň a boli okamžite vrátené do obehu.

Pracujeme v súlade s normou EN ISO 9001:2015 a naše vysoko špecializované činnosti nás stavajú na popredné pozície.

 

Vykonávame:
 • Povrchové opracovanie komponentov
 • Obrusovanie a leštenie komponentov
 • Oprava kvality komponentov

Profesionálne správy o kvalite umožňujú minimalizovať nedostatky

Image

Reporting

Nástroj na hodnotenie štatistík a systémov, kontrolujúcich kvalitu produktov, služieb a procesov. Precízne vypracovaný report je vhodný aj do rúk rozličných odborníkov. Prispieva k zlepšeniu procesov a produktivity na výrobných linkách a v organizáciách.

Služba Reporting-u nám umožňuje vytvárať a distribuovať aktuálne prevádzkové prehľady. Záznam o obsahu a výsledku celého procesu je zdokumentovaný prostredníctvom finálneho reportu.

Poskytujeme:
 • Denné prevádzkové reporty
 • Reporty na základe požiadaviek klienta
 • Pareto analýzu
 • Finálny report

Vo sfére montáže myslíme na účelovosť a čo najnižšiu energetickú náročnosť.

Image

Montáž

Zaisťujeme precíznu kontrolu a opravu poškodených dielov už v prípravnej fáze, vďaka normalizácií jednotlivých strojných súčastí. Stanovujeme ich jednotné rozmery, tvar a kalibráciu.

Náš tím odborníkov má k dispozícii zariadenia na montáž, samotnú kontrolu, pre obrábanie, ako aj rysovacie zariadenia.

Systém montážneho procesu:

 • Kvalifikovaní pracovníci
 • Manipulačné a operačné montážne prostriedky
 • Pomôcky a zariadenia
 • Energie potrebné na prevádzku montážnych zariadení